Solapur 1

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra,Gat No: 22/1/B, Solapur-Barshi Road,At: Khed, PO. Kegaon, Tal: North Solapur,,Distt. Solapur.

Contact details : Dr L R Tambade, Head KVK, Contact No.: +91-9422648395

Landline No : 0217-2500153, 2500159

Fax No : -

Email : kvk.Solapur1@icar.gov.in;kvksolapur@yahoo.co.in

Pincode : 413255

Host Institute Address : Sabari Krishi Pratishthan 390, M.G. Road, North Kasba Solapur

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra,Gat No: 22/1/B, Solapur-Barshi Road,At: Khed, PO. Kegaon, Tal: North Solapur,,Distt. Solapur.

 

Comments