Shajapur

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra,Girwar Farm,Distt. Shajapur

Contact details : Dr G.R. Ambawatiya, Head KVK, Contact No.: +91-9425940256

Landline No : 07364-222290

Email : kvk.Shajapur@icar.gov.in;kvkshajapur@rediffmail.com

Pincode : 465001

Host Institute Address : Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalay Gwalior

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra,Girwar Farm,Distt. Shajapur

 

Comments