Sagar

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra, Bamhori seed farm, PO. Rajaua,Bhopal road, Distt. Sagar

Contact details : Dr K. S. Yadav, Head KVK, Contact No.: +91-9425854876

Landline No : 07582-298228

Email : kvk.Sagar@icar.gov.in;kvk_sagar@rediffmail.com

Pincode : 470002

Host Institute Address : Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra, Bamhori seed farm, PO. Rajaua,Bhopal road, Distt. Sagar

 

Comments