Muktsar

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra,Goneana,Distt. Muktsar

Contact details : Dr Nirmaljit Singh Dhaliwal, Head KVK, Contact No.: +91-9855620914

Email : kvk.muktsar@icar.gov.in;kvkmuktsar@pau.edu

Pincode : 152026

Host Institute Address : PAU Ludhiana

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra,Goneana,Distt. Muktsar

 

Comments