Jashpur

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra, NH-43, At Dumerbahar (Pathalgaon),Distt. Jashpur

Contact details : Dr S. K.  Paikra , Head KVK, Contact No.: +91-7828455885

Landline No : 0124-2764907

Email : kvk.Jashpur@icar.gov.in;kvkjashpur@yahoo.in

Pincode : 496220

Host Institute Address : Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur (CG)

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra, NH-43, At Dumerbahar (Pathalgaon),Distt. Jashpur

 

Comments