Jaipur 1

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra,V.P. Tankadra, Chomu,Distt. Jaipur

Contact details : Dr Shaitan Singh Rathore, Head KVK, Contact No.: +91-9829231357

Landline No : 01423 235133

Fax No : 01423 235133

Email : kvk.Jaipur1@icar.gov.in;kvkchomu@gmail.com

Pincode : 303702

Host Institute Address : Pragati Trust B-17 Dev Nagar, Tonk Road Jaipur

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra,V.P. Tankadra, Chomu,Distt. Jaipur

 

Comments