Jabalpur

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra,Distt. Jabalpur

Contact details : Dr Rashmi  Shukla, Head KVK, Contact No.: +91-9425152841

Landline No : 07612681626

Fax No : 07612681626

Email : kvk.Jabalpur@icar.gov.in;kvkjabalpur@gmail.com

Pincode : 482004

Host Institute Address : Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra,Distt. Jabalpur

 

Comments