Ahmadnagar 2

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra, Dahigaon-Ne, At.Post- Dahigaon-Ne, Taluka- Shevgaon, Dist- Ahamednagar (M.S)

Contact details : Dr Shyam  Sundar  Kaushik, Head KVK, Contact No.: +91-9424654119

Landline No : 02429-272030, 272020

Fax No : 02429-272010, 02427-255528

Email : kvk.Ahmednagar2@icar.gov.in;kvkdahigaon@gmail.com

Pincode : 414502

Host Institute Address : Shri Marutrao Ghule Patil Shikshan Santha's Dnyaneshwarnagr At. (P.O) Bhende BK, Tal. Newasa Ahmednagar

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra, Dahigaon-Ne, At.Post- Dahigaon-Ne, Taluka- Shevgaon, Dist- Ahamednagar (M.S)

 

Comments