களை நிர்வாகம்

By TamilNadu Agricultural University on 02 Mar 2016 | read
    255

மானாவரி சாகுபடியில் ஒருகிணைந்த களை நிர்வாகம். ஒவ்வொரு தானியமும் களை ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்கு நான்கு முறைகள் உள்ளன. உளவியல் முறை, இரசாயன முறை, இயந்திர முறை, உயிரியல் முறை.

 

Comments