திராட்சை வளர்ப்பு முறை

By TamilNadu Agricultural University on 11 Mar 2016 | read
    0550

திராட்சை வகைளில் தொழிநுட்ப மேலாண்மை குறித்து விளக்குகிறார். இங்கு விதையுள்ள கருப்பு திராட்சை,விதையில்லா திராட்சை மற்றும் A18-3 வகை பயிரிடப்படுகிறது. இந்த திராட்சை வகைகள் வளர்ப்பு முறை, நீர் வேளாண்மை குறித்து விளக்குகிறார்.

 

Comments