நம்மாழ்வார் இயற்கை வழி விவசாயம்

By Nammalvar Videos on 20 Apr 2016 | read
  1 96197


நம்மாழ்வார் இயற்கை வழி விவசாயம் குறித்து விளக்குகிறார். இப்போதுள்ள விவசாயத்தின் கெடுதல்களும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் எடுத்துரைத்து இயற்கை வழி விவசாயம் மூலம் விவசாயகிகளுக்கு கிடைக்கும் லாபங்கள் குறித்தும் விளக்குகிறார்.

 

Comments