தடையில்லா விவசாயம்

By TamilNadu Agricultural University on 26 Feb 2016 | read
    5138

மின்சாரத்திற்கு மாற்றாக சூரிய ஒளி மற்றும் காற்றலை கொண்டு தடையில்லா நீர் வைத்து விவசாயம் மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த பதிவு விளக்குகிறது.

 

Comments