கோழி குஞ்சுகள் பொரிப்பொன்

By TamilNadu Agricultural University on 30 May 2016 | read
    096


கோழி குஞ்சுகள் போரிப்பொன் மூலம் 90-1,00,000 முட்டைகள் வரை பொரிக்கலாம். அனைத்தும் தானியிங்கி இயந்திரமாகும். இந்த இயந்திரத்தின் விளக்க முறை குறித்த பதிவை காணலாம்.

 

Comments