இயற்கை வேளாண்மையின் பயன்கள்

By Nammalvar Videos on 21 Apr 2016 | read
   1110195


இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் அவர்கள் இயற்கை வேளாண்மை குறித்து பயிற்சி அளிக்கிறார். மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவின் கெடுதல்கள் குறித்தும் அதை ஒழிக்க வேண்டியும் வலியுறுத்துகிறார்.

 

Comments