ஒரு கரி சாக்கு எப்படி தயாரிப்பது

By Agromisa on 01 Mar 2016
    0138

பட தலைப்பு

சாக்கு மவுண்ட் என்பது வீட்டை அடுத்த சிறிய காய்கறி தோட்டம், கரி சாக்கினால் செய்யப்பட்டது. ஆண்டு முழுவதும், ஒரு சிறிய இடைவெளியில் காய்கறிகள் நிறைய வளர்க்க உதவுகிறது.

 

Comments