ஜாதிக்காய் சாகுபடி

By TamilNadu Agricultural University on 26 Feb 2016 | read
    4203

உணவில் வாசனைக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஜாதிக்காய் மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மலை பயிராகும். ஊடு பயிராக இது பயிரடபடுகிறது. இது சமையலில் ஊறுகாயாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 

Comments