நர்சரி வளர்ப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 30 May 2016 | read
    029

நர்சரி வளர்ப்பு முறையில் நல்ல வருமானம் பெற்று வெற்றி கண்டதாக கூறுகிறார். வித விதமான பூக்கள் கொண்ட செடியை வளரப்பதால் பூக்கள் மற்றும் செடிகளும் விற்க படுவதால் நல்ல வருமானம் வருகிறது.


 

Comments