சாமந்திப்பூ சாகுபடி

By TamilNadu Agricultural University on 27 Feb 2016 | read
    1215

சாமந்திப்பூ நடவுக்கு பின் 4 மாதங்களில் பூ மலரத் தொடங்கும். சீராக கொஞ்சமளவு நீர் போதும். அதிகம் பூச்சி மருந்து தேவையில்லை. சம்பங்கியை ஊடு பயிராக பயிரடலாம். 

 

Comments