கலப்புப் பண்ணை

By TamilNadu Agricultural University on 16 Mar 2016 | read
    047


கலப்புப் பண்ணை(மாடு, ஆடு) அமைத்து TNAU வின் உதவியால் தாது உப்புக்கள் மற்றும் இயற்கை உணவுகள் கொடுப்பது மூலம் நல்ல தரமான குட்டிகளையும், நிறைந்த பாலையும் பெற்று தன வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கி கொண்டதாக கூறுகிறார்.

 

Comments