சுற்றுபுற சூழல் பராமரிப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 06 Apr 2016 | read
    029


சுற்றுபுற சூழல் பராமரிப்புக்கு முதல் முக்கிய கருத்து என்பது தொழிநுட்பங்களை சரியாக மறக்காமல் மற்றும் மாற்றாமல் செய்ய வேண்டும். தொழில்நுட்பத்தின் உட் பிரிவுகளையும் அறிந்து பயன்படுத்த சுற்றுபுற சூழல் மாசுபடாமல் இருக்கும்

 

Comments