மலர் சாகுபடி

By TamilNadu Agricultural University on 10 Mar 2016 | read
    0186


தரிசலான நிலத்தை மரிகோல்ட் மலர் சாகுபடி செய்து புரட்சி செய்துள்ளார். சுமார் 8000 செடிகளை 4 அல்லது 5 இடைவெளியில் பூக்களை நட்டு நல்ல வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறுகிறார். 32 நாளில் பூக்களை அறுவடை செய்யலாம்.

 

Comments