மீன் பண்ணை

By TamilNadu Agricultural University on 15 Mar 2016 | read
    4152

மீன் பண்ணை தொடங்குவதற்கு குளம் வெட்ட நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் குறைவான செலவில் குளம் வெட்ட முடியும். மீன் குஞ்சை வாங்குவதற்கு பதில் நாமே மீன் குஞ்சை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். கட்ல குஞ்சை வளர்த்தேன். ஹாப்பா முறையில் மீன் குஞ்சை வளர்த்து நாம் விற்பனையும் செய்ய முடியும்.

 

Comments