இயந்திரத்தின் அவசியம்

By TamilNadu Agricultural University on 27 Feb 2016 | read
    0142

நிலத்திற்கு வரப்பு அவசியமானது அதனால் வரப்பு வெட்டுவதே முதன் வேலையாகும். இயந்திரம் மூலம் வரப்பு வெட்டுவது சுலபானதும் மற்றும் குறைந்த நேரம் கொண்டதாகும்.

 

Comments