कृषी विभाग- मृदा संधारण (Soil Conservation) - मार्गदर्शिका २०१५-१६

By Vikaspedia on 05 Jun 2017 | read
    068

योजनेचे नाववर्षसंपर्क

आदर्शगाव योजना

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-५,पत्ता-आदर्शगाव योजना कृषि भवन शिवाजी नगर पुणे ५
फोन/फॅक्स : ०२०२५५३७८६६/०२०२५५३९३४८
Email :aadarshgaon@gmail.com

जलयुक्त शिवार अभियानात झालेल्या कामाचे डॉक्युमेंटेशन

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

महात्मा ज्योतिबा फुले जल भुमी सांधरण अभियान २०१५-१६

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

मेगा पाणलोट सविस्तर प्रकल्प आहवाळ सुधारित करणे

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१
फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

पाणलोट विकास चळवळ मार्गदर्शक सूचना

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

मृद संधारण प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम २०१५-१६

अधिक तपशील

२०१५-१६कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १
फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२
Email :jdasoil@rediffmail.com

स्त्रोत: कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन

 

Comments