சவுக்குமர சாகுபடி

By TamilNadu Agricultural University on 18 Mar 2016 | read
    0128

சவுக்குமர சாகுபடி செய்து வெற்றி கண்டவர். எந்தவித தண்ணீர் தேவையுமின்றி மழை ஒன்றே ஆதாரமாய் வைத்து இந்த சவுக்குமரம் வளர்க்கப்படுகிறது. ஊடு மரங்களும், மூங்கில்,தென்னை போன்ற மரங்களும் வளர்க்கப்படுகிறது.


 

Comments