பருத்தி பாதுகாப்பு


பருத்தி பயிர் பாதுகாப்பு, ஊடு பயிர் பயிருடுவதை குறித்து விளக்குகிறார். புதப்புது தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு பயிர் வகைகளை மாற்றி அமைத்தால் விவசாயத்தில் வெற்றி காணலாம்.