பருத்தி பாதுகாப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 11 Mar 2016 | read
   10117


பருத்தி பயிர் பாதுகாப்பு, ஊடு பயிர் பயிருடுவதை குறித்து விளக்குகிறார். புதப்புது தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு பயிர் வகைகளை மாற்றி அமைத்தால் விவசாயத்தில் வெற்றி காணலாம்.

 

Comments