கோழி முட்டை வளர்ப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 18 Mar 2016 | read
    1231


கூண்டு முறை கோழி வளர்ப்பில் பயிற்சி கொடுத்து கூண்டையும் கொடுத்து TNAU வழிகாட்டுதலோடு கோழி முட்டையை குஞ்சு போரிப்பான் மூலம் குஞ்சுகள் பொரித்து கொடுப்பதன் மூலம் அக்கம் பக்கமுள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவி, தன் வாழ்வாதாரத்தையும் பெருக்கி கொள்கிறார்.

 

Comments