ஆவாரை - வளர்ப்பு முறை

By News7 Tamil on 15 Feb 2016 | read
    067


ஆவாரை மிகுந்த மருத்துவ நன்மைகள் கொண்டது.இதை பாத்திரங்களில் மற்றும் கொள்கலன்களில் விதை தூவி மாடியில் எளிமையாக வளர்க்க முடியும்.

 

Comments