कृषी नियतकालिक यादी

By Vikaspedia on 31 May 2017
अ.क्रं.नियतकालिकसंपर्क क्रमांकशहरपत्तासंकेतस्थळ
अग्रोवन०२३०-२४६८३८३/८४कोल्हापूरसकाळ पेपर्स मर्या, डी४, एमआयडीसी, शिरोली, कोल्हापूर – ४१६१२२http://www.agrowon.com/Agrowon/index.htm
लोकराज्य०२२-२२८८२८८८मुंबईमाहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई – ३२http://apps.dgipr.maharashtra.gov.in/lokrajya/termsncondition.aspx
http://dgipr.maharashtra.gov.in/main.aspx
आरसीएफ पत्रिका०२२-२५५२३०७२/७३मुंबईआरसीएफ, प्रियदर्शनी, आठवा मजला, सीआरएम, विभाग, पश्चिम एक्ष्प्रेस, सायन, मुंबई – २२
योजना०२२-२७५६६५८२नवी मुंबईबी विंग, केंद्रीय सदन, सेक्टर क्रमांक १०, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई–१४http://yojana.gov.in/hindi/default.asp
शेतकरी०२०-२५५३७३३१पुणेकृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य कृषीभवन, दुसरा मजला, शिवाजीनगर, पुणे – ०५http://mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx
कृषीपणन०२०-२४२६११९०/८२९७पुणेमहाराष्ट्र राज्य कृषीपणन मंडळ पुणे, प्लॉट आर ७, मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ३७
अन्नदाता०८४१५-२४६५५५हैदराबादयुकेएमएल इमारत, दुसरा मजला, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद – ५०१५१२
आदर्शगाव०२०-२५५३७८६६पुणेआदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती, कृषीभवन, शिवाजीनगर, पुणे-५
धान्यलक्ष्मी०२४०-२३२८३३८औरंगाबादश्री राजलक्ष्मी प्रकाशन, ६, विपुल अपा, अपेक्स रुग्णालय, गादिया पार्क, औरंगाबाद
१०शरद कृषी०२०-२५३३१२२पुणेअ३, गुरुकृपा अपा, न.ता. वाडी, शिवाजीनगर, पुणे – ५
११शेतीप्रगती०२३१-६४५४३२५कोल्हापूरतेजस प्रकाशन, ट्रेड सेंटर, स्टे. रोड, नवी शाहूपुरी, कोल्हापूर – ४१६००१http://shetipragati.blogspot.in
१२उद्योजकता०२४०-२३६१२२३औरंगाबादमहाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, अ३८, एमआयडीसी, स्टे जवळ, औरंगाबाद – ५http://mced.nic.in/Udyojak_Menu/eUdyojakSubscription.aspx
१३कृषी व्यासपीठ०२०-२४४५२९३१पुणे४२८/क, मराठे पेलेस, शनिवार पेठ, पुणे – ३०
१४बळीराजा०२०-२४४७३२२५पुणेबळीराजा कृषी विज्ञान प्रकाशन,१३८४, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे – २
/५२५४०
१५महिला विकास०२४१-३०९०५३३/अहमदनगरमहाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळ, आव्हाड इमारत, ओबेरॉय हॉटेल समोर, सावेडी रोड, अहमदनगर-८
९३२५१०७००५
१६किसान शक्ती०२३१-२६९२१७१/कोल्हापूर१४०३इ, शाहूनगर, राजारामपुरी, कोल्हापूर – ८
९४२२५१३९४६
१७गोडवा०२०-२४४४८८५५४/५५/पुणे५, तिसरा मजला, लक्ष्मीनारायण अपा, लक्ष्मीनारायण थेटर जवळ, स्वारगेट, पुणे – ९
९४२२०८३०९५
१८श्री सुगी०२४२६-२४३३७६राहुरीजन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगर
१९सिंचन
पुणेमहाराष्ट्र सिंचन विकास पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, ८ मोलेदिना रोड, पुणे-१
२०महाबीज वार्ता०७२४-२२५९११६अकोलामहाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्या., महाबीज भवन, कृषीनगर, अकोला-४४४१०४
२१इंडिअन होर्टीकल्चर०११-२५८४३६५७नवी दिल्लीइंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च, कृषी अनुसंधान भवन, पुसा, नवी दिल्ली-११००१२http://www.icar.org.in/node/217
२२कृषीदर्शनी०२४२६-२४३३७६राहुरीजन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगरhttp://mahaagri.gov.in/level3detaildisp.aspx?id=8&subid=7&sub2id=3

 

स्त्रोत: कृषी देश